Derneğin Adı ve Merkezi

MADDE 1 – Derneğin Adı: Ankara Kadın Ressamlar Derneği,

Merkezi: Ankara

Şubesi açılmayacaktır.

 

Derneğin Amacı:

MADDE 2 – Kadın ressamları teşvik etmek onları tanıtmak, kadın ressamlara manen ve maddeten destek olmak, Atatürk’ün izinde, prensiplerinin ışığında, Türk ve dünya resim sanatına Türk kadınlarının katkısını sağlamak, resim dünyasında Türk kadınına bir mevki sağlamak, kadını sanatta ikinci planda bırakan toplumsal nedenlerle mücadele etmek, sergiler, yarışmalar tertiplemek ödüller hazırlamak, uluslar arası sanatla ilgili ilişkileri kurmak, çağdaş resim sanatına hizmet için her türlü çalışmayı yapmak. Aynı amaçla çalışan ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla iş birliği yapmak.

 

MADDE 3 -Kurucuların isimleri aşağıda gösterilmiştir:

Naciye İzbul, Semiha Kocabay, Güney Haştemoğlu, Gönül Göle. Nuran Altıata, Ülkü Uludoğan, Nevide Gökaydın, Özlem Peker, İffet înan, Nermin Pura.

 

KISIM: II

Üyelik Şartları:

MADDE 4 – Derneğe üye olabilmek için aşağıdaki nitelikleri taşımak gerekir.

Medeni haklara sahip olmak.

18 yaşını bitirmiş ve kadın olmak.

Resim sanatı ile ciddi olarak ilgilendiği ve bu uğraşısının devamlı olduğu konusunda kesin kanaat verici durumda olmak.

Dernekler kanunu gereğince üyeliğe engel bir hali olmamak.

En az bir kişisel sergi açmış olmak.

Yabancıların üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olmak.

Yukarıdaki fıkralarda yazılı niteliklere sahip olanlar demeğe üye olabilmek için yazılı olarak başvuruda bulunurlar. Başvuruları yönetim kurulu değerlendirir. Sonuç yazı ile başvuru sahibine bildirilir.

 

Üyelikten Çıkma ve Çıkartılma:

MADDE 5 – Hiç kimse derneğe üye olmaya ve demekte üye kalmaya zorlanamaz. Arzu eden her üye istediği zaman demekten ayrılma hakkına sahiptir. Ayrılmak isteyen üye ayrılış tarihine kadar borçlu olduğu aidatı veya tablo satışı yüzdesini ödemek zorunluluğundadır. İki yıl aidatını ödemeyen tüzüğün yüklediği mecburiyetlere uymayan üye hakkında Yönetim Kurulu kararı ile çıkarılma işlemi uygulanır.

 

Üyelik Görevleri

MADDE 6 – Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din, mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu: şahsen kullanmak zorundadır. Yönetim Kurulunca Demeğin masraflarını karşılamak üzere her üye uyarıya gerek kalmaksızın muntazam olarak aidatını ödemek, demeğin tertiplediği sergilere ve faaliyetlere katılmak, bu sergilerde yapılan satışlardan yönetim kurulunca kararlaştırılacak bir meblağı uyarıya gerek kalmaksızın demeğe ödemek, demek aleyhinde ve demek faaliyetlerini yıkıcı baltalayıcı çalışmalarda bulunmamak zorundadır.

 

KISIM III

Derneğin Organları

MADDE 7 – Derneğin Organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulundan ibarettir.

 

Genel Kurul

MADDE 8 – Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

Dernek organlarının seçilmesi

Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.

Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası

Yönetim Kurulunca hazırlanan tahmini bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

Yönetim Kurulunca Dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması

Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının Kamu Görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek yolluk ve tazminatlar ile Dernek Hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi.

Derneğin Federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılmasına, ATATÜRK ‘ün izinde ve prensiplerinin ışında çalışarak, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen sergi, sanat fuarı ve benzeri faaliyetlere katılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

Derneğin yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.

Derneğe büyük hizmetleri dokunmuş kimselere şeref başkanı veya üye unvanı vermek.

Derneğin fesih edilmesi

Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması

Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

Genel Kurul Demeğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

 

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları

MADDE 9-

A – Olağan Genel Kurul Toplantısı; 2 yılda bir defa Mart ayı içinde yapılır.

Genel Kurula katılacak üyeler, en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi yazılı posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az altmış günden fazla olamaz.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içine yapılması zorunludur.

Üyeler bu ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

B — Olağanüstü toplantı; Genel Kurul, Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya demek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağırılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Toplantı Yapılış Usulü:

MADDE 10 – Genel Kurul Dernek tüzüğüne göre, katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, iki katip seçilir toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir.

Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi gizli oy ve açık tasnifle yapılır.

Genel Kurul Toplantılarında kararlar, toplantıya katılanlarından yarısından bir fazlasının oyuyla alınır.

 

Toplantıda Görüşülecek Konular:

MADDE 11 – Genel Kurul Toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konular gündeme alınır.

 

Yönetim Kurulu ve Görevleri:

MADDE 12- Genel Kurul iki yılda bir, yedi asil, yedi yedek üyeden oluşan Yönetim Kurulunu seçer. Tekrar seçilmek mümkündür.

Derneğin idare ve temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu kendi içinden bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sayman, bir sekreter ve bir sekreter yardımcısı seçer. Derneğin amacının ve Genel Kurul Kararlarının gerçekleşmesini sağlamakla görevli olan Yönetim Kurulu Tüzük hükümlerini uygun şekilde işleri yürütmek için ihtisas komisyonları veya diğer işleri yürütmek için ücretli memur görevlendirilebilir. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ait işlemleri yaparak gelecek döneme ait bütçeyi hazırlar ve Genel Kurula sunar. Dernek, tüzüğün ve mevzuatın kendine ait verdiği diğer işleri ve yetkileri kullanır.

 

Yönetim Kurulunun Çalışma ve Karar Alma Usulü

MADDE 13 – Yönetim Kurulu en az ayda bir defa ve başkanın gerekli gördüğü hallerde toplanır. Toplantı yeter sayısı Yönetim Kurulu üye adedinin yarısından bir fazladır. Yönetim Kurulunda kararlar çoğunlukla verilir.

 

Yönetim Kurulu Üyeliğinden Çekilmiş Sayılma

MADDE 14 – Yönetim Kurulunun özürsüz olarak arka arkaya 3 toplantısına katılmayan üye, Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır.

Bu husus yazı ile kendisine bildirilir ve yerine yedeklerden birinci sıradaki üye alınır.

 

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanması

MADDE 15 – Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse; Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde Dernek Üyelerinden birinin başvurması üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurul toplamakla görevlendirir.

 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi:

MADDE 16 –

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarının izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul sonuç bildirimi (Ek:3) ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

Divan başkanı ve yazmanlar tarafından imzalanmış Genel Kurul toplantı tutanağı örneği; Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekliyle dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası Yönetim Kurulunca imzalanmış örneği de mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Yönetim Kurulunca Tutulacak Defter ve Kayıtlar:

MADDE 17 – Yönetim Kurulu aşağıda yazılı defterleri tutar.

Üye Kayıt Defteri: Demeğe girenlerin kimlikleri, Derneğe giriş tarihleri, ödediği aidatları bu deftere yazılır.

Karar Defteri: Yönetim Kurullarının kararları tarih ve sayı sırasıyla bu deftere yazılır ve kararlar altı başkan ve üyelerce imzalanır.

Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve sayısıyla bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.

İşletme Hesabı Defteri: Dernek namına alman bütün paraların alındıkları ve harcanan paralar da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak deftere işlenir.

Demirbaş Defteri. Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Yukarıdaki fıkralarda yazılı defterlerin noterden veya il dernekler müdürlüğü tarafından onaylanması zorunludur.

Yönetim Kurulu, bunlardan başka işlerinin doğru yürütülmesi için uygun görülecek diğer defterleri ve kayıtları tutabilir.

 

Denetleme Kurulu Görevleri ve Çalışma Esas ve Usulleri

MADDE 18 – Genel Kurul, Denetleme Kuruluna üç asil ve üç yedek üye seçer. Denetleme Kurulu, bir yılı geçmeyen aralıklarla Derneğin hesap işlerini ve çalışmalarını denetleyerek sonuçlarını, rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetleme Kurulu, derneğin amacı doğrultusunda çalışmalar yapılıp yapılmadığını, hesaplarda usulsüzlük olup olmadığını, defter ve gelir-gider evrakını inceleyerek denetlemelerini yapar, gerektiğinde ilgililerden açıklamada bulunmalarını ister.

Ayrıca bu tüzük gereğince Genel Kurulu davet görevlerini de gereğine göre yapar.

 

Disiplin Kurulu:

MADDE 19 – Genel Kurul tarafından seçilen üç asil üyeden oluşur. En yaşlı üye Disiplin Kurulu Başkanı seçilir. Disiplin Kurulu bir ihbar veya şikayet üzerine Yönetim Kurulunca göreve davet edilir.

 

Derneğin Gelirleri:

MADDE 20 – Derneğin Gelirleri: üye aidatları (Yıllık aidat ve giriş aidatları yönetim kurulu tarafından belirlenir)

Sergilerde satılan tablo bedelinin yüzde onu

Sergi katılım bedelleri

Balo, konser, sergi, piyango, kermes, konferans, gezi gibi faaliyetlerden ve dernekçe yapılan çalışmalardan elde edilen gelirler.

Yardım toplama hakkındaki kanun hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

 

Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği

MADDE 21 – Tüzük değişikliği ancak Genel Kurul kararıyla yapılabilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oyları toplamının 2/3 ‘üdür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 22 – Genel Kurul, her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 ü çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantını ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan, oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ü dür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 23 – Bu tüzükte bulunmayan konularda Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği hükümleri geçerlidir

MADDE 24

 Dernek Yönetim Kurulu kararıyla borçlanabilir.